معنی کلمه گاو صندوق بزرگ به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گاوصندوق به انگلیسی in نوامبر 7, 2019

معنی کلمه گاو صندوق بزرگ به انگلیسی می شود Big vault

Leave a Reply