معنی کلمه گاو صندوق بانک به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گاوصندوق به انگلیسی in نوامبر 7, 2019

معنی کلمه گاو صندوق بانک به انگلیسی می شود Bank vault

Leave a Reply