معنی کلمه گاوصندوق کوچک به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گاوصندوق به انگلیسی in نوامبر 7, 2019

معنی کلمه گاوصندوق کوچک به انگلیسی می شود Small vault

Leave a Reply