معنی کلمه گاوصندوق دست دوم به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گاوصندوق به انگلیسی in نوامبر 7, 2019

معنی کلمه گاوصندوق دست دوم به انگلیسی می شود Second hand vault

Leave a Reply